Blue Morning Choice coffee.

Ingredients:
✔ 1 oz. Irish Whiskey
✔ 1 oz. Fernet Branca
✔ 1 oz. Amaretto
✔ 1/2 oz. Irish cream
✔ 7 oz. Hot Coffee

Direction:

1. Pour whiskey, fernet and amaretto into Irish coffee glass and fill with hot coffee.

2. Top with cream.

Coffee recipes